Aberystwyth Town FC

Aberystwyth Town FC

Huấn luyện viên trưởng: Ian Hughes
Quốc tịch    Wales Thành lập 1884
Sân nhà Park Avenue Sức chứa 5.000
Chủ tịch Tony Bates Xếp hạng UEFA 427
Địa chỉ Park Avenue SY23 1PG Aberystwyth, Ceredigion, Wales
Tel/Fax +44 (1970) 617 939, Fax +44 (1970) 617 939
Website http://www.atfc.org.uk/news.php