Technical_fictive_team_Away

HLV trưởng: Benjamín Galindo
Thành lập  Gia nhập FIFA  Xếp hạng FIFA 
Sân nhà Sức chứa
Chủ tịch
Địa chỉ
Tel/Fax
Website